toplogo

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και δικαολογητικά

Για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος κάντε κλικ εδώ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (Π.Δ.517/88)

 1. Αίτηση.
 2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό του οικείου συλλόγου στο οποίο θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία α) ημερομηνία εγγραφής β) ο αριθμός μητρώου στο σύλλογο γ) ότι έχει κατατεθεί το πτυχίο δ) η ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος και ε) η ημερομηνία διαγραφής από το σύλλογο.
  Σε περίπτωση που υπάρχει εγγραφή σε περισσότερους του ενός συλλόγους χρειάζεται βεβαίωση από όλους , εκτός αν τα στοιχεία βεβαιώνονται από τον τελευταίο σύλλογο.
  Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί πτυχίο στο σύλλογο χρειάζεται επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου. Σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ξένη χώρα χρειάζεται και αναγνώριση του πτυχίου στην Ελλάδα (ΔΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π.).
 4. Αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία διακοπής (δεν απαιτούνται αποδεικτικά για το διάστημα μέχρι 31-12-1978) και συγκεκριμένα:
  α) βιβλία εσόδων – εξόδων θεωρημένα από την εφορία ή
  - στελέχη των μπλοκ αποδείξεων ή
  - στελέχη συνταγολογίων ναρκωτικών ή
  - υπεύθυνες δηλώσεις φαρμακοποιών για την καταχώρηση συνταγών του αιτούντος την σύνταξη στο συνταγολόγιο τους με αύξοντα αριθμό και την χρονολογία καταχώρησης.
  β) Για τα διαστήματα των εμμίσθων θέσεων χρειάζεται πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών της αντίστοιχης Δημόσιας υπηρεσίας ή αντίστοιχη βεβαίωση αν πρόκειται για ιδιωτικό τομέα, από τα οποία να προκύπτει σαφώς η ημερομηνία πρόσληψης, η ημερομηνία αποχώρησης, τυχόν διαστήματα διακοπής και ότι έχουν αποδοθεί οι νόμιμες εισφορές στο ΤΣΑΥ.
  γ) Αν πρόκειται για κλινικάρχη χρειάζεται βεβαίωση από την Νομαρχία που να φαίνεται η ημερομηνία χορήγησης και ανάκλησης της άδειας.
  δ) Αν διετέλεσε επιστημονικά υπεύθυνος σε κλινική ή Διαγνωστικό Κέντρο χρειάζεται , εκτός από τη βεβαίωση της κλινικής ή του Κέντρου και βεβαίωση από την Νομαρχία που να φαίνεται η ημερομηνία ανάκλησης της επιστημονικής υπευθυνότητας.
  ε) Για τους φαρμακοποιούς με δικό τους φαρμακείο χρειάζεται βεβαίωση από την Νομαρχία από την οποία να προκύπτει πότε χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας , πότε ανακλήθηκε η άδεια και οι τυχόν μεταβολές στο ενδιάμεσο διάστημα. Αν έχει γίνει συστέγαση χρειάζεται να υποβληθεί και η αποσυστέγαση (λύση εταιρικού) με σφραγίδα του Πρωτοδικείου και ΓΕΜΗ όπου χρειάζεται.
  στ) Για τους κτηνιάτρους βεβαίωση διαγραφής από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 5. Το ασφαλιστικό βιβλιάριο ( κλάδου σύνταξης ) και σε περίπτωση απώλειας σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 6. Αν ο αιτών είναι μονοσυνταξιούχος ( και έχει καταβάλλει εισφορές για αυξημένη σύνταξη ) χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει ούτε δικαιούται σύνταξη από κανένα άλλο φορέα πλην του ΤΣΑΥ .(έχει ενσωματωθεί στην αίτηση συνταξιοδότησης)
 7. Βεβαίωση από την εφορία για όσους ασκούν ελεύθερο επάγγελμα με ημερομηνία έναρξης και διακοπής του επαγγέλματος και τυχόν ενδιάμεσες μεταβολές .
 8. Όσοι διετέλεσαν μέτοχοι σε εταιρείες ,βεβαίωση της εταιρείας για το διάστημα που είχαν την ιδιότητα του μετόχου ,ότι για το διάστημα αυτό δεν ελάμβαναν αμοιβή και από πότε σταμάτησαν να παρέχουν υγειονομικές υπηρεσίες στην εταιρεία.
 9. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου καταθέσεων (οποιασδήποτε Τράπεζας) που είναι γραμμένος ο αριθμός ΙΒΑΝ.
 10. Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου (εκκαθαριστικό εφορίας ,φορολ. Δήλωση κλπ)στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός φορολογικού μητρώου.
 11. Συνταξιοδοτική απόφαση (για όσους έχουν πάρει σύνταξη από άλλο Φορέα ή Δημόσιο).
 12. Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου (για γιατρούς του Ε.Σ.Υ. που μετά τη συνταξιοδότησή τους συνέχιζαν να ασκούν το επάγγελμα μέχρι 22/8/2011. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν απαιτείται το εν λόγω δικαιολογητικό).
 13. Υπεύθυνη δήλωση επιλογής περίθαλψης.
 14. Αίτηση-Δήλωση εκκαθάρισης ασφαλιστικού λογαριασμού.
 15. Υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης συνταξιοδοτικής απόφασης(σε περίπτωση που υπάρχει δικαίωμα συνταξιοδότησης και από άλλο φορέα).
 16. Υπεύθυνη δήλωση προσωρινής σύνταξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα δικαιολογητικά με αριθ. 4β και 6 ζητούνται και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία αφού σημειωθεί το σχετικό πιστοποιητικό στην αντίστοιχη αίτηση συνταξιοδοτήσεως και αν υπάρχει δυνατότητα να αναγραφεί και η ταχυδρομική διεύθυνση της Υπηρεσίας από την οποία θα αναζητηθεί. Στην περίπτωση αυτή λόγω έλλειψης προσωπικού η αυτεπάγγελτη αναζήτηση θα καθυστερήσει τη διαδικασία απονομής της σύνταξης.

Τελευταία τροποποίηση στιςΠέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013 16:36

Σχετικά θέματα για ασφαλιστικά θέματα

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

Επίδομα απολύτου αναπηρίας - Δικαιολογητ…

26-08-2013

Επίδομα Απολύτου Αναπηρίας ( Συνοδου ) Ν. 1140/81 άρθρο 42.   Το δικαιούνται α) οι συνταξιούχοι ανικανότητας (μόνο οι άμεσα) β) οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου (χήροι , χήρες ,...

Νέοι ασφαλισμένοι

25-08-2013

Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και δικαιολογητικά Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος και δικαιολογητικά Συνταξιοδότηση λόγω θανάτου και δικαιολογητικά

Επικαιροποίηση H.Φ.Α

10-07-2013

  ΓΕΝΙΚΑ To ΕΤΑΑ-ΤΥ τηρεί ηλεκτρονικά τους Ατομικούς Φακέλους των Ασφαλισμένων, με στοιχεία που συνθέτουν το ασφαλιστικό προφίλ τους (κλάδοι ασφάλισης, εργοδότης, τύπος απασχόλησης κ.λπ), δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία έμμεσων μελών κ.λπ. Η έγκαιρη...

Θεώρηση βιβλιαρίων ασθένειας 2015

05-10-2014

Μετά  την έναρξη  λειτουργίας του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης –Ασφαλιστικής Ικανότητας ,θα καταχωρηθεί ηλεκτρονικά η θεώρηση της ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος για το...

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατο…

26-08-2013

Για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος κάντε κλικ εδώ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (Π.Δ.517/88) Αίτηση. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας. Πιστοποιητικό του οικείου συλλόγου στο οποίο θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία α)...

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρ…

25-08-2013

Προϋποθέσεις Κ.Ν.5945 /34, Ν. 982/79, Ν. 2084/92, Ν.3518/06, Ν. 3863/10, Ν.3996/11κλπ. Πέντε χρόνια πραγματικής ασφάλισης ή δώδεκα στην περίπτωση που δικαιούται συντάξεως κι από άλλο φορέα . Σε περίπτωση που η αναπηρία...

Εγγραφή στο ΤΣΑΥ

11-03-2014

Έντυπο Απογραφικό Έγγραφο

Επίδομα τυφλότητας - Δικαιολογητικά

26-08-2013

Επίδομα Τυφλότητας ( Ν. 612/77 , Ν.1140/81 άρθρο 42 , Ν. 958/79 ). Το δικαιούνται  όλες οι κατηγορίες των συνταξιούχων (γήρατος , ανικανότητας , θανάτου).  Δεν το δικαιούνται οι εν...

Επιδόματα - Βοηθήματα

26-08-2013

Βοήθημα Κ.Ν. 5945/34 άρθρο 66 Επίδομα παραπληγίας/τετραπληγίας - Δικαιολογητικά Επίδομα τυφλότητας - Δικαιολογητικά Επίδομα απολύτου αναπηρίας - Δικαιολογητικά

Προσωρινή σύνταξη

25-08-2013

Προσωρινή σύνταξη (Ν.3996/11 άρθ. 38) Σε περίπτωση μη έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης εντός των προβλεπομένων προθεσμιών χορηγείται προσωρινή σύνταξη που αντιστοιχεί στο 80% της σύνταξης που προκύπτει από...

Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και δικαιο…

25-08-2013

Προϋποθέσεις: 1. Αν δεν έχει συμπληρώσει ο ασφαλισμένος το 21ο έτος της ηλικίας χρειάζεται ένα έτος ασφάλισης . Το ένα έτος εργασίας αυξάνεται προοδευτικά σε 5 έτη ασφάλισης με...

Διαδοχική ασφάλιση

25-08-2013

1) Ν.4202/61 , Ν. 1405/83 , Ν. 1509/85 , Ν. 1902/90 , Ν. 2084/92, Ν. 3232/04 άρθρο 1,2,3 κλπ. 2) Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ν. 1408/71 ) κλπ....

Εισαγωγή συνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. σε δη…

25-08-2013

Με την αριθ. Φ.40042/5038/374 Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Φ.Ε.Κ. αριθ. 280/3.3.2005 Τ. Β) καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, συνταξιούχων του Ε.Τ.Α.Α. Τομέα...

Λοιπές πληροφορίες

10-07-2013

Λοιπές πληροφορίες Χρονικά διαστήματα μεταξύ εμμίσθων θέσεων, που δεν υπάρχει διακοπή ασφάλισης και θεωρούνται συντάξιμα θα πρέπει να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές του ελεύθερου επαγγελματία με τα ισχύοντα κατά την...

Παλιοί ασφαλισμένοι

26-08-2013

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και δικαιολογητικά Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου και δικαιολογητικά Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και δικαολογητικά

Έξοδα κηδείας

25-08-2013

Καταβάλλονται στον επιζώντα σύζυγο και ελλείψει συζύγου σ’ αυτόν που τα κατέβαλλε. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση. 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 3. Τιμολόγιο γραφείου τελετών (πρωτότυπο και στην περίπτωση που έχει...

Αναγνώριση πλασματικών χρόνων

25-08-2013

Στους ασφαλισμένους του Τομέα υγειονομικών του ΕΤΑΑ δίνεται η δυνατότητα , υπό ορισμένες προϋποθέσεις να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, όσο και για προσαύξηση...

Συνταξιοδότηση λόγω θανάτου και δικαιολο…

25-08-2013

Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά: Απαιτούμενος χρόνος είναι αυτός που απαιτείται για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας (βλέπε προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας). Ως προς τις λοιπές προϋποθέσεις και τους δικαιούχους ισχύουν τα ίδια με...

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτο…

25-08-2013

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένων μέχρι 31-12-1992. Κ.Ν. 5945/34, Ν.Δ. 4111/60, Ν. 982/79, Ν. 3232/04, Ν. 3518/06, Ν. 3863/10 κλπ. Πέντε χρόνια πραγματική ασφάλιση του θανόντος Σε περίπτωση θανάτου από...

Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος και δικαιολο…

25-08-2013

Νέοι ασφαλισμένοι ( Όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 1-1-1993 ) Ν. 1902/90 , Ν. 2084/92 , Ν. 3232/04,Ν.3518/06,Ν.3655/08 Προϋποθέσεις: 1. Συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας και 15 έτη πραγματικής...

Επίδομα παραπληγίας/τετραπληγίας - Δικαι…

26-08-2013

(Ν. 1140/81 άρθρο 42, Υ.Α. αριθ. Φ11/1845/85, Ν. 3232/04 άρθρο 5, Ν. 3518/06 άρθρο 60, Ν. 4075/12 άρθρο 26) Το δικαιούνται όλες οι κατηγορίες των ασφαλισμένων και συνταξιούχων και τα προστατευόμενα...

Συντάξεις

25-08-2013

Απογραφή Συνταξιούχων λόγω Θανάτου Νέες ρυθμίσεις 21/11/2012 Νέοι ασφαλισμένοι Παλιοί ασφαλισμένοι Εισαγωγή συνταξιούχων του Τ.Σ.Α.Υ. σε δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων Έξοδα κηδείας Διαδοχική ασφάλιση Επιδόματα - Βοηθήματα Προσωρινή σύνταξη Αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Βοήθημα Κ.Ν. 5945/34 άρθρο 66

26-08-2013

Το δικαιούνται:  α) ασφαλισμένοι του Ταμείου μέχρι 31-12-92 που δεν έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως και είναι ανίκανοι για εργασία και άποροι,  β) χήρες και ορφανά ασφαλισμένων μέχρι 31-12-92 που είναι...

Back to top